Oprávnenia a osvedčenia

Osvedčenie SKSI - stavbyvedúci
 • Inžinierske stavby:
  • potrubné
  • energetické
  • iné líniové stavby
 • Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb:
  • zdravotechnické zariadenia a inštalácie
  • vykurovanie a klimatizačné zariadenia
  • tepelné zariadenia
Osvedčenie revízneho technika tlakových zariadení
 • odborný pracovník vyhradených technických zariadení plynových na výkon odborných prehliadok a odborných skúšok
 • skupina A: a4, b1, b2
 • skupina B: a1, b1, b2, d1, d2, e1, e2, e3, e4
Osvedčenie revízneho technika plynových zariadení
 • odborný pracovník vyhradených technických zariadení plynových
 • skupina A, B
Osvedčenie pracovníka na opravy plynových zariadení
 • riadenie práce pri opravách alebo samostatná oprava vyhradených technických zariadení plynových
 • skupina A
 • skupina B
 • metán
Osvedčenie samostatného elektrotechnika
 • elektrické zariadenia do 1000 V vrátane bleskozvodov v objektoch triedy A a B
Osvedčenie na prácu s chladivami
 • Kategória I
 • všetky činnosti na zariadení s halogenovaným chladivom
Osvedčenia na prácu s tepelnými čerpadlami
 • inštalácia tepelných čerpadiel
 • EÚ certifikovaný technik tepelných čerpadiel
Osvedčenie na aplikáciu systémov požiarnej ochrany